10.4.2022

 

Visit Outokumpu tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

Outokummun Matkailijayhdistys ry.
0169208-8

Yhteyshenkilö/ Tietosuojavastaava
Eija Karppanen
Tiedottaja
Puh. 044 976 0201
info@outomatka.fi

2. Miksi keräämme tietoja ja mihin käytämme niitä?

Henkilötietoja käytetään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
palveluistamme kertominen
asiakassuhteen hoitaminen
yhteistyösuhteiden hoitaminen

Henkilötietojen antaminen ja käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, sopimuksen täytäntöönpanoon tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan. 

3. Rekisterin sisältämä tieto

Visit Outokumpu asiakasrekisteriin kuuluva Visit Outokumpu yhteistyökumppanit sekä Visit Outokumpu asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot:
etu- ja sukunimi (sekä etuliite)
titteli
yrityksen nimi/yhteisön nimi (ja osasto)
yrityksen y-tunnus
profilointitiedot (luokittelu, esim. yrityksen toimiala)
ryhmittelytiedot (esim. postitusryhmät)
osoitetiedot
puhelinnumero (kiinteän ja matkapuhelinverkon)
sähköpostiosoite
yhteydenottojen kieli
asiakashistoria, lokitiedot (esim. yhteydenotot asiakkaaseen)

4. Mistä tieto saadaan?

Tietoja kerätään käyttäjiltä itseltään tämän rekisteröityessä palveluun verkkolomakkeen kautta, käyttäessä palvelua tai osallistuessa muutoin www-sivulla toteutettuun tietoja edellyttävään toimintoon. 

Tämän lisäksi tietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakas- ja myyntitilaisuuksissa, messutapahtumissa ja kilpailuissa. 

 

5. Kuka käsittelee tietoja?

Rekisteritietoihin pääsee rekisterinpitäjä eli Matkailiayhdistykseen kuuluva henkilöstö,  palveluntuottajan asiaankuuluvat henkilöt. Henkilötietoja voidaan siirtää tapahtumien yhteisjärjestäjille ja julkisrahoitteisten projektien rahoittajille. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietojen rekisteröinnistä ja päivityksistä vastaa ensisijaisesti oma henkilöstö. Jos rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, se säilytetään lukitussa tilassa ja ainoastaan rekisterinpitäjällä on aineiston käyttöoikeus.

Takaamme palveluntuottajien kanssa tehdyin sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

7. Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. 

 

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet

saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
saada pääsy tietoihin (oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötiedot)
oikaista tietoja
poistaa tiedot (tulla unohdetuksi)
rajoittaa tietojen käsittelyä
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
vastustaa tietojen käsittelyä
olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Rekisteröidyllä oikeus on milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Kun haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, sinun tulee lähettää kirjallinen pyyntö sähköpostiosoitteeseen info@outomatka.fi.

Mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

9. Evästeet (cookies)

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden tarkoitus tällä sivustolla on helpottaa ja nopeuttaa asiointia tallentamalla käyttäjän selaimen muistiin tietoja ja kaupan sessiotunnisteen.

10. Rekisterin suojaaminen

Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

Järjestelmä toimii Bittiguru Oy:n  palvelimilla, joihin on pääsy ainoastaan teknisellä ylläpitohenkilöstöllä. Palvelimet sijaitsevat EU / ETA alueella, vartioidussa ja palosuojatussa palvelintilassa.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.